Cennik


Wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 10, poz.98)
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓWLp.
Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)1)
1.
Okresowe badania techniczne
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t  m.w. 1) 98,00
1.3
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 163,00
1.11
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12
pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13
taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14
pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16
pojazd uprzywilejowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2.
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4
ustawienia i natężenia świateł mijania 14,00
2.5
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6
toksyczności spalin 14,00
2.7
poziomu hałasu 20,00
2.8
geometrii kół jednej osi 36,00
2.9
działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10
wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3.
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejstrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1
motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2
samochod osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6
przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7
przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
3.11
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
4.
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5.
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00
6.
Pozostałe dodatkwe badania techniczne pojazdu:
6.1
w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejstrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8
w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9
skierowany przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 69,00
6.10
pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11
pojazd o którym mowa w art.81 ust.8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym 50,00
7.
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00
7.5
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6
nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia 49,00
7.7
nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika 49,00
7.8
wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 36,00
7.9
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych) 82,00
7.10
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00

 
Objaśnienia:
1)
W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści :"przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
2)
Pozostałe badanie dla autobusu.
3)
W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4)
Opłata obowiązuje również przy okresowyn badaniu techniczym.
5)
Opłatę mogą stosować stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd pomiaru i oceny prawidłowości rozmieszczenia pucktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w masa własna pojazdu;
d.m.c. dopuszczalna masa całkowita pojazdu.